Info pro zájemce

Garantované nabídky poskytovaných služeb

Denní stacionář zde

Chráněné bydlení zde

Odlehčovací služby zde

 

Pravidla denního centra zde

Dokument mám právo si stěžovat zde

 

Základní informace jsou předávány

 • při osobní návštěvě v Denním centru (plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01) – Po, Pá od 8.00 - do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • telefonicky na tel: 468 003 470, Po – Pá od 8.00 - do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • na stránkách www.berenika-vm.cz

Jednání se zájemcem

 • Probíhá v Centru sociálních služeb v Denním centru BERENIKA, na adrese plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01
 • na jiném předem dohodnutém místě (místo musí být k tomuto jednání vhodné)
 • Za Denní centrum – stacionář je přítomna: ředitelka, sociální pracovnice
 • Jednání se spolu se zájemcem (opatrovníkem): je oprávněn zúčastnit rodinný příslušník nebo kdokoliv koho zájemce chce mít přítomného u tohoto rozhovoru.

Jednání se zájemcem o poskytování služeb

1. První kontakt s návštěvníkem Dc vzájemné nezávazné ústní předání základních informací Denního centra – Berenika (ve formě srozumitelné zájemci) mezi pracovníkem a zájemce

 • sjednání další schůzky

2. Jednání se zájemcem s cílem – vypracování Zápisu z jednání se zájemcem a dalších dokumentů potřebných k vypracování návrhu Dohody o poskytování sociální služby a návrhu individuálních plánů denního a týdenního harmonogramu činností a dalších dokumentů.

 • získání souhlasu zájemce, klienta (opatrovníka) se zpracováním osobních údajů
 • prohlídka Denního centra
 • nabídnutí možnosti zkušebního pobytu
 • dohodnutí další schůzky

3. sepsání Dohody o poskytování sociální služby v denním stacionáři a odsouhlasení návrhu Individuálního plánu denních a týdenních činností a dalších dokumentů potřebných pro zahájení poskytování služby

Zkušební pobyt

Zájemce má možnost zkušebního pobytu v Denním centru, před rozhodnutím zda uzavře smlouvu o poskytování služeb. Dobu zkušebního pobytu si může stanovit zájemce, ale vzhledem k provozním a personálním podmínkám Denního centra může být maximálně 1 provozní den.

Dohoda o poskytování služeb

Se zájemcem( opatrovníkem) je sepsána Dohoda o poskytování sociální služby.

Dohoda je uzavíraná na dobu

 • na dobu sjednanou v Dohodě o poskytování služby
 • pokud se naplní osobní cíl uživatele

Způsob ukončení poskytování služby

Ze strany uživatele
Uživatel může dohodu ukončit písemně nebo ústně. Ústní ukončení bude zaznamenáno ředitelkou nebo jiným pracovníkem Denního centra písemně.

Ze strany poskytovatele
Poskytovatel může dohodu ukončit pouze písemně a to 15 dní předem s tím, že uživateli důvody ukončení osvětlí jemu srozumitelným způsobem.

Důvody pro ukončení poskytování služby

  Ze strany uživatele
 • uživatel služby může smlouvu vypovědět kdykoli, bez udání důvodu
 • oznámí tuto skutečnost ředitelce Denní centra
  Ze strany poskytovatele
 • po uplynutí doby sjednané v Dohodě o poskytování služby
 • pokud se naplní osobní cíl uživatele
 • zdravotní stav uživatele se v průběhu služby zásadně změnil (infekční choroba, ohrožující psychiatrické onemocnění, objeví se záchvatovité onemocnění , apod.)
 • zhoršená agrese uživatele, která by vedla k fyzickému napadání druhých osob nebo sebepoškozování ohrožující jeho zdraví, které pracovníci nejsou schopni eliminovat
 • při soustavném porušování pravidel stanovených poskytovatelem
 • pokud uživatel bez oznámení nebude službu využívat déle jak 3 měsíce a nebude po tuto dobu platit uživatelský poplatek
 • uživatel neplní podmínky pro poskytovaní služby sjednané v Dohodou
 • pokud budou naplněny osobní cíle uživatele, v tomto případě mu Denní centrum poskytne informace o návazných službách, které by mohl dále využívat

Hrazení pobytu v Denním centru

Uživatel služeb je povinen si tyto sociální služby hradit ve stanoveném termínu a dle stanoveného ceníku (viz.ceník služeb)